Trefpunt
Linschoten

Privacy verklaring

Stichting Trefpunt ’83 respecteert de privacy van haar huurders, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.   Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens .   Deze privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting Trefpunt’83”, gevestigd te Jacob Barneveldstraat 17, 3461 GA Linschoten.

Artikel 2 - Verwerking van persoonsgegevens
  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Stichting Trefpunt '83. Onder  Uw persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschoud een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kernmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identieteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres(sen) / telefoonnummer(s)
Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • Een betere dienstverlening naar u toe
Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail: bestuur@trefpuntlinschoten.nl.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijjk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien net meer onder de bescherming van de bepalingen van deze pivacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen
  1. U zult van het Trefpunt nooit commerciële aanbiedingen ontvangen. Indien u deze wel ontvangt stuurt u een mail naar bestuur@trefpuntlinschoten.nl.
  2. Uw gegevens worden niet verstrekt aan en niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.
Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie kunt u een e-mail sturen aan beheerder@trefpuntlinschoten.nl  van Stichting Trefpunt '83.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 06 juli 2020 tot nader order.